Mesures acústiques

tornar

Especialitzats en mesuraments i estudis acústics posem a la seva disposició un ampli servei d'enginyeria acústica per complir amb les necessitats del mercat:

 

PROJECTES ACÚSTICS

Basats en la realització prèvia d'un estudi sonomètric, aportant les solucions per corregir (confort acústic) o mitigar (aïllament) la incidència del soroll, efectuant posteriorment nous mesuraments i certificar l'optimització de les nostres solucions. Recomanem per a l'inici d'una activitat, la posada en funcionament d'una maquinària, la viabilitat d'un projecte, etc.

 

VERIFICACIONS

L'objectiu és comprovar l'impacte acústic d'una activitat, una màquina, unes obres, un traçat vial, una màquina, entre habitatges, etc. definint les normatives que els condiciona i si compleixen o no amb les mateixes. Es procedeix a la certificació dels resultats.

 

AMIDAMENTS LABORALS

La seva funció principal és definir la incidència de sorolls d'instal·lacions o maquinària industrial en l'entorn laboral, sobre una persona o un grup de persones, en els temps de major soroll i en el període de treball, per al seu posterior anàlisis mèdiques. En aquests projectes s'aporten sistemes de correcció del soroll, adaptats a cada un dels elements que intervenen en la producció, verificant els resultats obtinguts i creant el mapa sonomètric de la indústria.

 

AMIDAMENTS MEDI-AMBIENTALS

Es procedeix a la comprovació del soroll procedent de qualsevol activitat (prèviament definida) sobre un medi ambient concret (una població, un barri, una urbanització, un conjunt d'habitatges, etc.)

 

ASSESSORAMENT

Igualment realitzem l'assessorament als diferents industrials, comerciants i tècnics que intervenen en una obra o projecte per tal que totes les actuacions vagin encaminades a evitar molèsties amb el so i les vibracions.


Pasaje Til·lers núm. 3, 08390 Montgat, Barcelona / CIF: B-61470043 / Tel: 902027971 / 93 752 99 85 / 648542813 / Fax: 93 752 13 04 / info@barnatecno.com

© Barnatecno s.l 2014. Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny

Pasaje Til·lers núm. 3

08390 Montgat, Barcelona

CIF: B-61470043


Tel: 902027971 - 93 752 99 85 - 648542813

Fax: 93 752 13 04

info@barnatecno.com


© Barnatecno s.l 2014.

Tots els drets reservats / Barcelona


Youtube


Disseny